Regulamin

III Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych
ATMA – 20
18

I. ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział młodzi instrumentaliści – uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych w Polsce, jak również młodzież kształcąca się muzycznie poza systemem szkolnictwa. Dopuszczone będą zgłoszenia osób urodzonych między 22.04.2000 r. a 22.04.2006 r. legitymujących się polskim obywatelstwem.

II. DYSCYPLINY KONKURSU

1. Fortepian
2. Gitara
3. Skrzypce
4. Altówka
5. Wiolonczela

III. PROGRAM

Do konkursu zgłosić można utwory z zakresu literatury klasycznej, obejmującej dowolny okres historyczny z wyłączeniem tzw. muzyki rozrywkowej. Czas trwania programu od 20 do 25 minut.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Do końca marca 2018 r. należy przesłać wypełniony, dostępny na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy oraz link do nagrania (zamieszczonego na prywatnym kanale w serwisie youtube) z wybranym programem. Zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo.

2. Nagranie musi spełniać określone kryteria:

a) poszczególne utwory lub ich części nie mogą nosić znamion montażu, tzn. muszą być wykonane z pamięci, z jednego ujęcia kamery oraz stanowić jednolitą całość audiowizualną.

b) dopuszczalne może być wykorzystanie koncertowych lub studyjnych nagrań jedynie z okresu pomiędzy 01.01.2017 a 31.03. 2018 r.

(Organizatorzy apelują o poziom techniczny nagrania umożliwiający rzetelną ocenę wykonania)

3. Na podane przez Organizatora (na stronie konkursu) konto należy przesłać w okresie od 02.01.18 do 31.03.18 wpłatę wpisową w wysokości 150 PLN z dopiskiem Konkurs-Zakopane. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na rezultat kwalifikacji.

4.
 Przysłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.

5.
 Lista uczestników zakwalifikowanych na podstawie nagrań do Finału podana zostanie na stronie internetowej do dnia 9.04.2018 r.

6.
 Pozostali uczestnicy kwalifikacji otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

V. FINAŁ KONKURSU

1.
 Na zakwalifikowanie się do finału wpływ będzie mieć oryginalność interpretacji wykonywanych utworów oraz jej odpowiedni poziom techniczny, jak również dobór programu.

2.
 Oceny nadesłanych materiałów dokonają poszczególni jurorzy, a suma przyznanych uczestnikom głosów zadecyduje o zakwalifikowaniu ich do finału.

3. Do finału zostanie dopuszczonych 4.uczestników, ale w wyjątkowej sytuacji Jury może podjąć decyzję o rozszerzeniu liczby finalistów.

4. Finał Konkursu odbędzie się 22.04.2018 r. o godzinie 10.00 w Willi ATMA w Zakopanem.

5. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału zobowiązani będą wykonać  z pamięci dokładnie ten sam program, który przedstawiony został na nagraniu.

6Kolejność występów finałowych ustalona będzie w drodze losowania i zostanie podana uczestnikom w dniu 21.04.2018 r.

7. Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu podobnie jak przy kwalifikacji – w oparciu o typowania poszczególnych jurorów i sumę głosów.

8.
 W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej finalistów jury wyłoni zwycięzcę na drodze odrębnego głosowania.

9.
 Głosy otrzymane na etapie kwalifikacji nie będą brane pod uwagę w Finale.

10.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i wykorzystywania materiałów z Finału.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.
 W Konkursie zostanie przyznana jedna Główna Nagroda o wartości 7 500 PLN dla najlepszego wykonawcy. Na nagrodę składa się kwota 2 500 PLN oraz talon rabatowy o wartości 5 000 PLN do wykorzystania przy zakupie instrumentu (dla pianisty w Firmie Schimmel, dla skrzypka, altowiolisty bądź wiolonczelisty w Pracowni Wojciecha Topy, dla gitarzysty w Pracowni Jarosława Biłana).

2.
 Nagrodę 2 500 PLN  otrzyma również pedagog Zwycięzcy Konkursu.
W przypadku nie zgłoszenia przez zwycięzcę pedagoga, nagroda nie zostanie przyznana.

3.
 Szkoła, którą będzie reprezentował Zwycięzca Konkursu otrzyma talon rabatowy w wysokości 5000 PLN do wykorzystania w Firmie Schimmel (przy zakupie instrumentu tej marki lub remoncie dowolnej marki fortepianu lub pianina). W przypadku uczestników nie reprezentujących żadnej Szkoły, nagroda ta nie zostanie przyznana.

4.
 Dla finalistów przyznane zostaną również trzy  nagrody specjalne:

1) Joanna Wnuk-Nazarowa – dyrektor NOSPR-u zaprosi wszystkich uczestników finału do udziału w koncertach w siedzibie NOSPR-u w Katowicach;
–  w koncercie  kameralnym w Sali Kameralnej (finaliści)
–  w koncercie z orkiestrą NOSPR-u w Sali Koncertowej (zwycięzca konkursu).

2) Elżbieta Stefańska
 zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie swojego Salonu Muzycznego w Krakowie.

3) Małgorzata Janicka-Słysz
 – kurator do spraw programowych w Atmie zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie w willi Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

VII. JURY

1.
 W skład Jury wejdą specjaliści kategorii  konkursowych oraz przedstawiciele takich dyscyplin jak kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki.

2.
 Skład Jury zostanie podany do końca lutego 2018 r.

3.
 Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

VIII. ZASADY PRZYJAZDU I POBYTU


1.
 Koszty podróży i noclegów uczestników, nauczycieli i akompaniatorów nie będą pokrywane przez Organizatora.

2. Finaliści zobowiązani są zgłosić się w Willi Atma najpóźniej do 21.04.2018 r. do godz.16.00.