Regulamin

VIII Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych

ATMA – 2024

I. ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział młodzi instrumentaliści – uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych w Polsce, jak również młodzież kształcąca się muzycznie poza systemem szkolnictwa. Dopuszczone będą zgłoszenia osób urodzonych w latach 2006 – 2010, legitymujących się obywatelstwem polskim. Uczniowie członków jury danej edycji nie mogą uczestniczyć w konkursie dla zachowania jego obiektywnego i transparentnego charakteru.

II. DYSCYPLINY KONKURSU

1. Fortepian
2. Gitara
3. Skrzypce
4. Wiolonczela

III. PROGRAM

Do konkursu zgłosić można utwory z zakresu literatury klasycznej, obejmującej dowolny okres historyczny z wyłączeniem tzw. muzyki rozrywkowej. Czas trwania programu: między 20 a 25 minut. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I NAGRAŃ UPŁYWA Z DNIEM 31 MARCA 2024 r. Należy przesłać wypełniony, dostępny na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy oraz link do nagrania (zamieszczonego na prywatnym kanale w serwisie youtube) z wybranym programem. Zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo.

2. Nagranie musi spełniać następujące kryteria:

a) poszczególne utwory lub ich części nie mogą nosić znamion montażu i muszą stanowić jednolitą całość audiowizualną tzn. osobno można nagrać np. części sonaty lub suity, ale nie fragmenty tych części lub samodzielnych utworów

b) dopuszczalne może być wykorzystanie koncertowych lub studyjnych nagrań jedynie z lat 2022 – 2024 (poziom techniczny nagrania musi umożliwić rzetelną ocenę wykonania)

3. Na podane przez Organizatora na stronie konkursu konto należy przesłać opłatę wpisową w wysokości 150 PLN z dopiskiem Konkurs-Zakopane. Nie podlega ona zwrotowi bez względu na rezultat kwalifikacji.

4. Przysłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.

5. Lista uczestników zakwalifikowanych na podstawie nagrań do finału podana zostanie na stronie internetowej po zakończeniu etapu kwalifikacji – w dniu 7.04.2024 r. Pozostali uczestnicy kwalifikacji otrzymają drogą mailową dyplom uczestnictwa w konkursie.

V. FINAŁ KONKURSU

1. Na zakwalifikowanie się do finału wpływ będzie mieć oryginalność interpretacji wykonywanych utworów oraz jej odpowiedni poziom techniczny, jak również dobór programu (w finale należy wykonać cały program nadesłany w nagraniu eliminacji).

2. Oceny nadesłanych materiałów dokonają poszczególni jurorzy, a suma głosów przyznanych uczestnikom zadecyduje o zakwalifikowaniu ich do finału.

3. Do finału zostanie dopuszczonych 4 uczestników, ale w wyjątkowej sytuacji Jury może podjąć decyzję o rozszerzeniu liczby finalistów.

4. Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu podobnie jak przy kwalifikacji – w oparciu o typowania poszczególnych jurorów i sumę głosów.

5. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej finalistów, jury wyłoni zwycięzcę na drodze odrębnego głosowania.

6. Głosy otrzymane na etapie kwalifikacji nie będą brane pod uwagę w finale.

7. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę – 14 kwietnia 2024 r. w Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem. Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.


VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W Konkursie zostanie przyznana Główna Nagroda o wartości 15 000 PLN dla najlepszego wykonawcy. Na nagrodę składa się kwota 5 000 PLN oraz talon rabatowy o wartości 5 000 PLN do wykorzystania przy zakupie instrumentu dla pianisty w Firmie Schimmel, dla skrzypka bądź wiolonczelisty w Pracowni Wojciecha Topy, dla gitarzysty w Pracowni Aleksandra Benedykta.

Szkoła, którą będzie reprezentował Zwycięzca Konkursu otrzyma talon rabatowy w wysokości 5000 PLN do wykorzystania w Firmie Schimmel (przy zakupie instrumentu tej marki lub remoncie dowolnej marki fortepianu lub pianina).

2. Dla finalistów przyznane zostaną również nagrody specjalne:

–  Ewa Bogusz-Moore – dyrektor NOSPR-u zaprosi zwycięzcę konkursu do udziału w koncercie w siedzibie NOSPR-u w Katowicach;

–  Elżbieta Stefańska zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie swojego Salonu Muzycznego w Krakowie;

Małgorzata Janicka-Słysz – kurator do spraw programowych „Atmy” – zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie w Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem. Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

VII. JURY

1. W skład Jury wejdą specjaliści kategorii konkursowych oraz przedstawiciele takich dziedzin jak kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki. Jego skład zostanie podany do dnia 3 kwietnia 2024 r.

2. Decyzje Jury są ostateczne.