Regulamin

Regulamin

IV Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych

ATMA 2019

I. ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział młodzi instrumentaliści – uczniowie kształcący się w szeroko pojętym systemie polskiego szkolnictwa muzycznego. Dopuszczone będą zgłoszenia osób urodzonych między 28.04.2001r., a 28.04.2007r. legitymujących się polskim obywatelstwem.

II. DYSCYPLINY KONKURSU

1. Fortepian
2. Gitara
3. Skrzypce
4. Altówka
5. Wiolonczela

III. PROGRAM

Do konkursu zgłosić można utwory z zakresu literatury klasycznej, obejmującej dowolny okres historyczny z wyłączeniem tzw. muzyki rozrywkowej. Czas trwania programu od 20 do 25 minut.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Do 8.04.2019 r. należy przesłać wypełniony, dostępny na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy oraz link do nagrania (zamieszczonego na prywatnym kanale w serwisie youtube) z wybranym programem. Zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo.

2. Nagranie musi spełniać określone kryteria:

a) poszczególne pozycje nie mogą nosić znamion montażu, tzn. muszą być wykonane z pamięci oraz stanowić jednolitą całość audiowizualną

b) dopuszczalne może być wykorzystanie koncertowych lub studyjnych nagrań jedynie z okresu pomiędzy 23.04.2018 a 7.04.2019 r.

(organizatorzy apelują o poziom techniczny nagrania umożliwiający rzetelną ocenę wykonania)

3. Na podane przez Organizatora konto należy przesłać w okresie od 02.01.19 do 8.04.19 opłatę wpisową w wysokości 150 PLN z dopiskiem Konkurs-Zakopane.

Nie podlega ona zwrotowi bez względu na rezultat kwalifikacji.

4. Przysłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu a niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.

5. Lista uczestników zakwalifikowanych na podstawie nagrań do Finału podana zostanie na stronie internetowej do dnia 18.04.2019 r. Pozostali uczestnicy otrzymają drogą mailową dyplom uczestnictwa w konkursie.

V. FINAŁ KONKURSU

1. Na zakwalifikowanie się do finału wpływ będzie mieć oryginalność interpretacji wykonywanych utworów oraz jej odpowiedni poziom techniczny, jak również dobór programu.

2. Oceny nadesłanych materiałów dokonają poszczególni jurorzy, a suma przyznanych uczestnikom głosów zadecyduje o zakwalifikowaniu ich do finału.

3. Do finału zostanie dopuszczonych 5 uczestników, ale w wyjątkowej sytuacji Jury może podjąć decyzję o rozszerzeniu liczby finalistów.

4. Finał Konkursu odbędzie się 28.04.2019 r. o godzinie 11.00 w Willi ATMA w Zakopanem.

5. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału zobowiązani będą wykonać z pamięci dokładnie ten sam program, który przedstawiony został na nagraniu.

6. Kolejność występów finałowych ustalona będzie w drodze losowania i zostanie podana w dniu 27.04.2019 r.

7. Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu podobnie jak przy kwalifikacji – w oparciu o typowania poszczególnych jurorów i sumę głosów.

8. Głosy otrzymane na etapie kwalifikacji nie będą brane pod uwagę w Finale.

9. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej finalistów jury wyłoni zwycięzcę na drodze odrębnego głosowania.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i wykorzystywania materiałów z Finału.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W Konkursie zostanie przyznana Główna Nagroda o wartości 15 000 PLN dla najlepszego wykonawcy. Na nagrodę składa się kwota 5 000 PLN oraz talon rabatowy o wartości 5 000 PLN do wykorzystania przy zakupie instrumentu (dla pianisty w Firmie Schimmel, dla skrzypka, altowiolisty bądź wiolonczelisty w Pracowni Wojciecha Topy, dla gitarzysty w Pracowni Aleksandra Benedykta).

Szkoła, którą będzie reprezentował Zwycięzca Konkursu otrzyma talon rabatowy w wysokości 5000 PLN do wykorzystania w Firmie Schimmel (przy zakupie instrumentu tej marki lub remoncie dowolnej marki fortepianu lub pianina). W przypadku uczestników nie reprezentujących żadnej szkoły, nagroda ta nie zostanie przyznana.

2. Dla finalistów przyznane zostaną również trzy nagrody specjalne:

1) Ewa Bogusz-Moore – dyrektor NOSPR-u zaprosi wszystkich uczestników finału do udziału w koncertach w siedzibie NOSPR-u w Katowicach;

– w koncercie kameralnym w Sali Kameralnej (finaliści)

– w koncercie z orkiestrą NOSPR-u w Sali Koncertowej (zwycięzca konkursu).

2) Elżbieta Stefańska zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie swojego Salonu Muzycznego w Krakowie.

3) Małgorzata Janicka-Słysz – kurator do spraw programowych w Atmie zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie w Willi Atma w Zakopanem.

VII. JURY

1. W skład Jury wejdą specjaliści kategorii konkursowych oraz przedstawiciele takich dyscyplin jak kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki.

2. Skład Jury zostanie podany do końca marca 2019 r.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

VIII. ZASADY PRZYJAZDU I POBYTU

1. Zasady finansowania kosztów podróży i noclegów dla uczestników konkursu zostaną podane zaraz po ogłoszeniu listy finalistów.