Regulamin

VI Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych

ATMA – 2022

I. ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział młodzi instrumentaliści – uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych w Polsce, jak również młodzież kształcąca się muzycznie poza systemem szkolnictwa. Dopuszczone będą zgłoszenia osób urodzonych w latach 2003 – 2008, legitymujących się obywatelstwem polskim.

II. DYSCYPLINY KONKURSU

1. Fortepian
2. Gitara
3. Skrzypce
4. Altówka
5. Wiolonczela

III. PROGRAM

Do konkursu zgłosić można utwory z zakresu literatury klasycznej, obejmującej dowolny okres historyczny z wyłączeniem tzw. muzyki rozrywkowej. Czas trwania programu: między 20 a 25 minut. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I NAGRAŃ UPŁYWA Z DNIEM 6 KWIETNIA 2022 r. Zasady pozostają bez zmian – tzn. należy przesłać wypełniony, dostępny na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy oraz link do nagrania (zamieszczonego na prywatnym kanale w serwisie youtube) z wybranym programem. Zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo.

2. Nagranie musi spełniać następujące kryteria:

a) poszczególne utwory lub ich części nie mogą nosić znamion montażu i muszą stanowić jednolitą całość audiowizualną (tzn. osobno można nagrać np. części sonaty lub suity, ale nie fragmenty tych części lub samodzielnych utworów);

b) dopuszczalne może być wykorzystanie koncertowych lub studyjnych nagrań jedynie z lat 2019 – 2022 (organizatorzy apelują o taki poziom techniczny nagrania, który umożliwi rzetelną ocenę wykonania)

3. Na podane przez Organizatora (na stronie konkursu) konto należy przesłać opłatę wpisową w wysokości 150 PLN z dopiskiem Konkurs-Zakopane. Nie podlega ona zwrotowi bez względu na rezultat kwalifikacji.

4. Przysłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.

5. Lista uczestników zakwalifikowanych na podstawie nagrań do finału podana zostanie na stronie internetowej po zakonczeniu etapu kwalifikacji – w dniu 13.04.2022 r. Pozostali uczestnicy kwalifikacji otrzymają drogą mailową dyplom uczestnictwa w konkursie.

V. FINAŁ KONKURSU

1. Na zakwalifikowanie się do finału wpływ będzie mieć oryginalność interpretacji wykonywanych utworów oraz jej odpowiedni poziom techniczny, jak również dobór programu.

2. Oceny nadesłanych materiałów dokonają poszczególni jurorzy, a suma głosów przyznanych uczestnikom zadecyduje o zakwalifikowaniu ich do finału.

3. Do finału zostanie dopuszczonych 4 uczestników, ale w wyjątkowej sytuacji Jury może podjąć decyzję o rozszerzeniu liczby finalistów.

4. Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu podobnie jak przy kwalifikacji – w oparciu o typowania poszczególnych jurorów i sumę głosów.

5. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej finalistów, jury wyłoni zwycięzcę na drodze odrębnego głosowania.

6. Głosy otrzymane na etapie kwalifikacji nie będą brane pod uwagę w finale.


VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W Konkursie zostanie przyznana Główna Nagroda o wartości 14 000 PLN dla najlepszego wykonawcy. Na nagrodę składa się kwota 4 000 PLN oraz talon rabatowy o wartości 5 000 PLN do wykorzystania przy zakupie instrumentu (dla pianisty w Firmie Schimmel, dla skrzypka, altowiolisty bądź wiolonczelisty w Pracowni Wojciecha Topy, dla gitarzysty w Pracowni Aleksandra Benedykta).

Szkoła, którą będzie reprezentował Zwycięzca Konkursu otrzyma talon rabatowy w wysokości 5000 PLN do wykorzystania w Firmie Schimmel (przy zakupie instrumentu tej marki lub remoncie dowolnej marki fortepianu lub pianina). W przypadku uczestników nie reprezentujących żadnej szkoły, nagroda ta nie zostanie przyznana.

2. Dla finalistów przyznane zostaną również trzy nagrody specjalne:

–  Ewa Bogusz-Moore – dyrektor NOSPR-u zaprosi zwycięzcę konkursu do udziału w koncercie w siedzibie NOSPR-u w Katowicach;

–  Elżbieta Stefańska zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie swojego Salonu Muzycznego w Krakowie;

–  Małgorzata Janicka-Słysz – kurator do spraw programowych w Atmie zaprosi zwycięzcę oraz wybranych finalistów konkursu do udziału w koncercie w willi Karola Szymanowskiego w Zakopanem

Terminy powyższych koncertów będą uzależnione od sytuacji epidemicznej

VII. JURY

1. W skład Jury wejdą specjaliści kategorii konkursowych oraz przedstawiciele takich dziedzin jak kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki. Jego skład zostanie podany w dniu 7 kwietnia 2022 r.

2. Decyzje Jury są ostateczne.